Клон “Електропроизводство” е правоприемник на ТЕЦ”Марица изток-1” и по същество е топлоелектрическа централа. Тя е първата електрическа централа от Източно-Маришкия енергиен комплекс и се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово

Брикетопроизводство клон на фирма “БРИКЕЛ” ЕАД е единствената “Брикетна фабрика” в Република България. Тя се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово и на 45 км. от гр. Стара Загора.

ОБЩИ ДАННИ ЗА “ТОПЛОФИКАЦИЯ” – БРИКЕЛ ЕАД

ГР. ГЪЛЪБОВО (към 21.12.2021 г.)

Топлофикацията към “Брикел” ЕАД е изградена през 1989 г. и влиза в експлоатация през 1990 г.

Екология и емисии

„Брикел” ЕАД е предприятие за производство на електроенергия, топлоенергия и брикети.

Дружеството има издадено Комплексно разрешително №40-Н1-ИО-АО/2011 г., актуализирано с решение №40-Н1-ИО-А1/2013 г.