Клон “Електропроизводство” е правоприемник на ТЕЦ”Марица изток-1” и по същество е топлоелектрическа централа. Тя е първата електрическа централа от Източно-Маришкия енергиен комплекс и се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово
и на 45 км. от гр. Стара Загора. На югозапад граничи с язовир “Розов кладенец”, чиято площ е 360 ha., основен водоизточник за технологичните нужди на електропроизвоството.

Централата е проектирана от “Топлоенергопроект” – гр. Москва, съвместно с “Енергопроект” - гр. София.

Строителството на електроцентралата се извършва на два етапа.
 
himichen
himichen2
komin
kotelen
obsht izgled
obsht izgled_2
ORU
Pict5137(13)
Pict5154(11)
Pict5155(11)
Pict5161(14)
Pict5170(13)
portal
tec_2
transformator
turbinen
turbinen_2
turbinen_3
turbinene_4
turbinene_5
 
През първия етап от 1959 – 1962 година е построена топлофикационната част, състояща се от:

- шест барабанни парогенератора тип БКЗ 210/140 - производство ФВ на Барнаулският котлостроителен завод;

- четири турбини тип – 50-4, ВПТ произведени от Турбомоторен завод в гр. Екатерининбург;

- Сушилен цех за предварително подсушаване на въглищата. През втория етап, който обхваща периода 1963-1964 година е построена кондензационна част на централата и се състои от два блока по 150 МW с четири правотокови парогенератора ПК-38-1 и две турбини К-150-130.

В периода 1988 – 1990 година е преустановена експлоатацията на кондензацинната част и в последствие са демонтирани четирите парогенератора, двете турбини и осем броя сушилни установки.

През 1998 година останалите сушилни установки са изведени от експлоатация, и се премина на нова схема: гориво състоящо се от сурови въглища и обогатено енергийно гориво.

Топлофикационната част на централата се състои от четири промишлени пароотбори за нуждите на "Брикетопроизводство" за производство на брикети за битови нужди.

Клон "Електропроизводство" разполага със следните мощности:

- шест барабанни парогенератора тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на Бернаулският котлостроителен завод с параметри на прегрятата пара l =5350С и р=137bar. Същите работят в колекторна схема и могат да захранват всеки по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор инсталираните турбогенератори;

- четири турбини тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр.

Екатерининбург;

Топлофикационната част на централата се състои от промишлени два отоплителни пароотбора за нуждите на "Брикетопроизводство" за производството на брикети и за отопление на гр.Гълъбово. Номиналния промишлен пароотбор е 118 т/ч.

В електроцентралата са монтирани парогенератори тип БКЗ-210-140-ФВ, барабанни с естествена циркулация, П-образна компановка и двустранно (по в-х) отвеждане на димните газове. Проектирани са за изгаряне на нискокалорични лигнити с разчетна калоричност - 2200 ксаl/кg.

Турбините са четири броя тип ВПТ-50-4 - активни с номинална мощност 50 MW при 3000 об/мин. с производствен и два отоплителни пароотбори. Генераторите са тип ТВ 60-2 с номинална мошност 60 МW и напрежение 6 кV, тип ТВ 60-2 – произведени в завод “Електросила”-Санкт-Петербург. Силовите трансформатори са двунамотъчни, тип ТДГ-60 000/110 – 2 бр. и тип ТДГ- 75 000/110 – 2 бр. Разположени са в открита разпределителна уредба – ОРУ 110кV. От ОРУ – 110кV става изнасянето на производствена ел.енергия за подстанция “Марица-изток”-гр.Гълъбово и за рудник “Трояново-3”.

Турбогенератори 1 и 2 са двата захранващи източника на Главната Разпределителна Уредба - ГРУ 6 кV. От разпределителната уредба ГРУ се захранват други големи местни потребители на електроенергия като Базата за ремонт на електрообурудване-гр.Гълъбово и помпената станция на ТЕЦ “Марица-изток 3”.

Управлението и контролът на електрическите съоръжения се осъществява от командна зала, разположена в сградата на ГРУ - 6 кV/главна разпределителна уредба/, на територията на ОРУ/открита разпределителна уредба/.

Системата за сгуропепелоизвозване е хидравлична. Транспортирането на пепелината от багерна помпена станция до шламохранилището се извършва с багерни помпи тип ПХ-300 и помпи тип "НЕВЕRМАN" 350/630.

Шламохранилището е разпределено на пет самостоятелни секции. В настоящият момент пепелината се налива в две от секциите, а останалите три са тампонирани.

Системата за сгуропепелоизвозване е затворена. От сгуроотвала през утаечни приемни шахти по събирателен колектор и две помпени станции, избистрената вода се връща в електроцентралата за повторна употреба.

В шлакохранилището се извозва и шлак от шламова помпена станция на

Брикетопроизводство.

За технологичните нужди на електроцентралата се черпи вода от язовир "Розов кладенец".

За целта е построена циркулационна помпена станция с монтирани пет вертикални пропелерни циркулационни помпи тип ОП 2-110-50. В химичния цех на "Брикел" ЕАД се извършва производство на химически обезсолена вода и контрол на води, отложения, разтвори, газове и масла от всички етапи на технологичната схема. Водоподготвителната инсталация е тристепенна- предварителна коагулация, декарбонизация и филтриране. Производителността на инсталацията е 165т/час обезсолена вода. Важно звено в технологичния процес на "Брикел" е лабораторията за анализ на води и масла. Лабораторията извършва анализи на води по показатели: твърдост, алкалност, киселинност, силикати, въглероден двуокис, специфична електропроводимост, фосфати, нефтопродукти, разтворими вещества и др. При анализа на масла лабораторията измерва пламна температура, съдържание на водорозтворими киселини, механични примеси, киселинно число. Измерванията са в съответствие с изискванията на стандартизационните и други нормативно-технически документи.

В химичен цех се извършва дълбоко обезсоляване на водата, доставена от река "Сазлийка". Тя преминава през следните етапи: варова декарбонизация и коагулация; механично филтриране; първа и втора степен на катийониране и анийониране; обработка през филтри със смесено действие. Водоподготвителната инсталация работи на колекторна схема.

"БРИКЕЛ" ЕАД се захранва с източномаришки енергийни въглища, както от рудник "Трояново-1" така и от рудник "Трояново-3".

На входа на централата са монтирани два (2) броя електронни ж.п. везни, посредством които се измерват 100% всички пълни и празни композиции.

Изграденото въглищно стопанство се състои от покрито жп разтоворване, кофачни верижни питатели-изгребвачи, система от сдвоении ГТЛ и дробилки – едро и ситно дробене.

Въглищният склад, състоящ се от две фигури има вмистимост до 100 х.т. Както оформянето, така и изгребването на въглищата от фигурите се извършва посредством система от ГТЛ и булдозери.

Поради специфичните характеристики на високобаластните, нискокалорични и с високо съдържание на сяра източномаришки лигнити, в централата е внедрена по проект схема за предварително смесване на въглищата с брикетируеми лигнитни въглища.

В барабанни сушилни влагата се намалява с 14-15% и едва след това, след раздробяване до едрина 25мм, подсушеното гориво се подава с помощта на верижни скребкови питатели в чуковите мелници на парогенераторите. Към подсушените енергийни въглища се добавя и технологичният отпадък от Брикетопроизводство в сътношение максимум 4:1.

Освен ниската ефективност, процесът на предварителна подсушка поражда редица отрицателни ефекти, както в микро, така и в макро план – значителни разходи, запрашеност над допустимите норми; пожаро и взривоопасност и т.н. Поради тези отрицателни ефекти бе разработена нова горивна схема на централата, а именно.

Обогатено енергийно гориво (ОЕГ) т.е. подсушени брикетируеми лигнитни въглища с калоричност 3800 ккал/кг. и сурови енергийни въглища в съотношение 34-40% ОЕГ и 66-60% са горивната база на централата.

Проведените промишлени експерименти доказват работоспособността на тази схема.

Предимствата на новата схема са много - екологични, пожаротехнически и икономически.

НАИМЕНОВАНИЕ
І.ГЛАВЕН КОРПУС
1. Машинно отделение
2. Деараторно отделение
3. Бункер отделение
4. Котелно отделение
5. Открита площадка на димоходите
6. Ел.помещение за електрофилтрите
7. Комин
ІI.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
8. Ел.командна зала
9. ОРУ – 6/110кV
10. ГРУ – 6kV
11. КРУ – 6kV
12. РУСН – 0,4кV
ІII.СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВЪГЛЕСНАБДЯВАНЕТО
13. Разкрито разтоварище
14. Въгледобивен корпус
15. Естакади за транспортьорите– 1 подем
16. Естакади за транспортьорите – 2 подем
17. Естакада от Брикетопроизводство
18. Пресипки № 1,2,3,4
19. Галерии за топливопредаване
20. Естакади и галерии към откритя въглищен склад
21. Естакада за подаване на сухо гориво
22. Открит склад за въглища
ІV.СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВЪГЛЕСНАБДЯВАНЕТО
23. Брегова помпена станция
24. Превключвателна камера
25. Открит отводящ канал
V.СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВЪГЛЕСНАБДЯВАНЕТО
26. Химводоочистка
27. Стругарна към ОСК
28. Мазутна помпена станция
29. Мазутни резервоари
30. Маслено стопанство
31. Открит склад за масла
32. Обединен спомагателен корпус
33. Открита площадка за ресивери за водород
34. Багерна помпена станция
35. Компресорна уредба
VI.СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВЪГЛЕСНАБДЯВАНЕТО
36. Служебен корпус
37. Проходен мост
38. Караулка и медицински пункт
39. Битова сграда
40. Административна сграда
41. Гаражи
42. Автомивка
43. Резервоари за кондензат
44. Работилница
45. Акумулаторна батерия
46. Баня
47. Гараж за булдозери
48. Столова
49. Закрит склад
50. Сграда на СЦБ
51. Автобусна спирка
52. Бойлерна уредба към топлофикация
53. Противопожарна охрана
54. Гараж за електрокари
55. Инструментален цех