ПРЕСЦЕНТЪР

27.10.2021

Прилагане на активен, гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово положение.

Всички клиенти на „Брикел” ЕАД плащат ползваната от тях топлинна енергия на базата на отчетената реална месечна консумация.

На първо число от месеца се издава фактура за стойността на консумираната през предходния месец топлинна енергия, която следва да се заплати от абоната до последно число на месеца, в който е издадена фактурата.

         В случай, че някои от клиентите на “Брикел” ЕАД не успеят да заплатят сметката си за топлоенергия в горния срок, дружеството изпраща до тях уведомление за размера на дължимата сума, съдържащо и покана същата да бъде доброволно заплатена в указания срок.

         Справка за дължими суми може да се направи на касата за плащане.

         При невъзможност да се плати в уречения срок поради затруднено финансово положение, още в поканата за доброволно плащане дружеството предлага абонатът да подаде заявление за сключване на спогодба за разсрочено плащане. Сроковете за погасяване на дължимите суми се съобразяват с финансовите възможности на клиента, като се предоставя възможност за плащане на равни вноски през цялата година.

         Ако абонатът не пожелае да бъде сключено споразумение за разсрочено плащане или ако сключеното споразумение не се изпълнява, се пристъпва към прекратяване на договорните отношения и събиране на дължимите суми по съдебен ред.

Предвид настоящата извънредна ситуация и наложените от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки, водещи до увеличен престой по домовете /работа от вкъщи, обучение онлайн/, както и предвид обстоятелството, че месец октомври 2021г. е чувствително по – студен от същия месец през миналата година „Брикел” ЕАД предупреждава абонатите си че поради повишената консумация на топлинна енергия е възможно дължимите суми за отопление да бъдат по – високи, съпоставени със същия период на миналата година.

Дружеството отново напомня на абонатите, които не са в състояние да заплатят сметките си, че разполагат с възможност да сключат спогодба за разсрочено заплащане на задълженията.  

26.10.2021г.

Преминаване към пълен дистанционен отчет:

Уважаеми клиенти,

За пореден път Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбата на чл.140 от Закона за енергетиката, дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва чрез:

- средства за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция,

- средства за дялово разпределение за отопление - индивидуални разпределители и

- средства за дялово разпределение за битово горещо водоснабдяване - общ водомер и индивидуални водомери за топла вода.

Според разпоредбите на новите /от 12.03.2021г./ алинеи 7 и 8 от същия член, при подмяна или монтиране на нови средства за измерване или разпределение, същите следва вече да бъдат с дистанционно отчитане.

Съгласно нормативните изисквания, средствата за дистанционно отчитане трябва да са с автономно електрозахранване и подлежат на задължителна периодична метрологична проверка от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда – етажна собственост, се доставят от лицето по чл. 139б или се одобряват от него за използване в сградата. Според ал.2 на чл.140, клиентите, присъединени към една абонатна станция в сграда - етажна собственост, следва да прилагат средства за дялово разпределение за отопление от един и същ модел.

В срок до 1 януари 2027г. всички средства за измерване и за дялово разпределение, които не са с възможност за дистанционно отчитане, следва да се преустроят така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

„Брикел“ ЕАД възнамерява след края на отоплителен сезон 2021/2022г. ще да започне кампания по подмяна на уредите за дялово разпределение с такива с дистанционен отчет. Подмяната им следва да приключи до началото на отоплителен сезон 2022/2023г. Индивидуалните клиенти ще преминат към дистанционен отчет по график в срок до 31.12.2026г.

Отговорни лица за преминаване към пълен дистанционен отчет са инж.Георги Митев - Главен инженер и Георги Георгиев - Ръководител звено „Топлофикация“ към дружеството.

25.10.2021г.

Предвид виcoĸата динамика на цeните нa eнepгoнocитeлитe в Eвpoпa и с цел да бъдат избегнати неприятни изненади при получаване на месечните сметки, „Брикел” ЕАД приканва своите клиенти, да предприемат мерки за оптимизиране на консумацията на топлинна енергия и регулярно да проследяват ползваните количества, за да добият предварителна представа за сметките си.

Във връзка с разумното ползване на топлинната енергия чрез повишаване на енергийната ефективност и по-добро качество на предоставената от “Брикел” ЕАД услугата през отоплителен сезон 2021/2022г., препоръчваме ползвателите на топлинна енергия да намалят топлинните загуби до възможния минимум като за целта Ви приканваме към следното:

-      Не поддържайте прекалено високи температури в обитаваните помещения. През деня поддържайте температура около 23-240С в ползваните помещения;

-      През нощта поддържайте температура в помещенията си около 18-200С, която е най – подходяща за здравословен сън;

-      Проветрявайте за кратко време сутрин и вечер, за около 5-10 мин, като отворите едновременно и докрай поне два прозореца и/или външни врати, по възможност – насрещни, така че да не позволите помещението да се преохлади;

-      Отоплявайте основно помещенията, в които пребивавате в момента – дневната през деня, спалните вечер, кухнята при необходимост;

-      Уплътнете евентуални фуги за достъп на студен въздух – под врати, стара дограма, затворени външни врати и прозорци. Поставете нови уплътнения на вратите и прозорците на помещенията, включително на вратите към стълбището и коридора на апартамента;

-      Обезвъздушете ползваните от Вас радиатори. Ако констатирате, че част от ребрата на радиатора студени, това означава, че се е образувала въздушна възглавница и радиатора задължително трябва да се обезвъздуши.

Малка промяна в поведението и спазването на няколко прости правила води до спестяване на значителни количества топлинна eнергия без да са необходими скъпи инвестиции.

20.08.2021

Във връзка с Писмо изх.№ Е-14-00-8/27.07.2021г. на КЕВР, с цел повишаване нивото на информираност и оптимизация на процедурата и реда за разглеждане на сигнали, предложения, жалби и възражения, „Брикел” ЕАД уведомява своите клиенти за следното:

В действащото законодателство са заложени някои особености относно реда за подаване на жалби и възражения, свързани с доставката на топлинна енергия, като претенциите на абонатите, касаещи тази доставка следва да се предявяват най-напред пред енергийното дружество и едва ако проблемът остане неразрешен – да се насочи към институции като КЕВР или Министерство на енергетиката.

Предвид горното, ръководството на „Брикел” ЕАД приканва абонатите си, този установен от закона и предписан в действащите Общи условия за доставка на топлинна енергия ред да бъде следван, с оглед спазването на нормативните разпоредби и постигане на бързина при разглеждане на документите.

Във връзка с ефективното упражняване на правата Ви при обжалване, Ви информираме че в тези случаи следва да се съобразявате с изложеното по-долу:

1. Съгласно действащите Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Брикел” ЕАД на потребители в град Гълъбово, същите имат право, при неизпълнение на задълженията по доставка на топлинна енергия от страна на топлофикационното дружество, да подават възраженията си чрез молба, сигнал или жалба, адресирани до „Брикел” ЕАД.

1.1. Според установеното в нормативните актове и посочените по - горе Общи условия, „Брикел” ЕАД е длъжен да разглежда жалби, предложения и сигнали на потребители, свързани с прилагането на Общите условия, отчета на топломера в абонатната станция, прилаганите цени на топлинната енергия и данните на потребителя, качеството на топлоснабдяване, възникналите хидравлични шумове, както и други случаи, свързани с доставката, разпределението, потреблението и заплащането на топлинната енергия.

Дружеството отговаря на постъпилите жалби, сигнали и предложения в срок до 15 /петнадесет/ работни дни, а в случаите, в които е необходима проверка на място или чрез търговец, извършващ дялово разпределение – в срок до 30 /тридесет/ работни дни.

Дружеството не е длъжно да отговаря на жалби, сигнали и предложения, които не отговарят на горните условия, както и на такива, на които вече е дало отговор, освен в случаите, когато са настъпили нови обстоятелства от значение за случая.

1.2. Жалбата се подава по пощата, на обявения адрес за кореспонденция на дружеството: гр. Гълъбово, извън града, „Брикел” ЕАД, или лично в „Деловодството” на предприятието, където и се поставя входящ номер. Всяка жалба трябва да отговаря на следните изисквания: да e изготвена в писмен вид, на хартиен носител; да е написана на български език; да са посочени името или наименованието и единният идентификационен код, адреса и абонатния номер на титуляра на топлоснабдения имот; да е посочено в какво се състои оплакването, сигнала, предложението или възражението на клиента; обстойно да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателствата, ако има такива; да е подписана от титуляра или от негов представител;

Анонимни жалби не се разглеждат.

2. До КЕВР следва да се подават жалбите от:

2.1. ползватели на мрежи и съоръжения срещу оператори на преносни и разпределителни мрежи, свързани с изпълнението на задълженията им по Закона за енергетиката;

2.2. клиенти срещу доставчици на енергия, включително крайни снабдители, свързани с изпълнението на задълженията им по Закона за енергетиката;

            2.3. на отговорниците по съответствието при оператор на преносна мрежа и на лицата по чл. 81д, ал. 9 от Закона за енергетиката.

2.4. сдружения на потребителите по Закона за защита на потребителите и юридически лица с нестопанска цел за защита на потребителите на енергийни услуги могат да подават жалби по ал. 1, т. 1 и 2 за нарушаване на колективни интереси на потребителите на енергийни услуги, както и да предлагат на комисията да започне процедура за промяна в общите условия на договорите по реда на тази наредба.

3. Кои органи са компетентни да разглеждат различните видове жалби:

3.1. Жалбите по т.1.1. се подават за разглеждане задължително първо до съответното енергийно дружество, в случая – до „Брикел” ЕАД, за Топлофикация.

Ако жалбоподателят не е удовлетворен от отговора на дружеството по жалбата или ако не е получил отговор по нея в срок до 15, съответно 30 работни дни от получаването и в деловодство, тогава подава жалба до КЕВР. В случаите, когато жалбата не е разгледана от дружеството, Комисията я връща за ново разглеждане на енергийното предприятие, което е длъжно да я разгледа и да уведоми за резултата жалбоподателя.

Жалбата до КЕВР се подава чрез „Брикел” ЕАД. Дружеството е длъжно да извърши проверка по нея и да я изпрати в Комисията заедно със свое становище, както и цялата преписка по нея, в 7-дневен срок от получаването на жалбата. Копие от становището по жалбата се изпраща в същия срок и до жалбоподателя.

Жалбата се изготвя в писмен вид, на хартиен носител или по електронен път; в случаите, когато жалба от абонат не е подадена чрез енергийното предприятие, същата може да се подаде в електронна форма чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от комисията, подписана с електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис.

Жалбата до КЕВР трябва да е написана на български език; да са посочени името или наименованието и единният идентификационен код на титуляра на топлоснабдения имот, адреса и абонатния номер на същия, както и наименованието на лицето, срещу което е жалбата; да е посочено в какво се състои искането; обстойно да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива; да е подписана от жалбоподателя.

Към жалбата до КЕВР абонатът прилага отговора на „Брикел” ЕАД или други доказателства, че жалбата му е предявена пред дружеството.

3.2. КЕВР разглежда само жалби, които са разгледани от съответното дружество и жалбоподателят не е удовлетворен от отговора по жалбата, както и в случаите, когато не е получил отговор по нея в горните срокове;

            3.3. Жалбите, свързани с дяловото разпределение на топлинната енергия, както и дейността на лицата по чл. 139б от ЗЕ, следва да се отнесат към т.н. фирми за дялово разпределение, в случая към „Брикел” ЕАД, а при неудовлетвореност - да се възрази пред Министерството на енергетиката.

3.4. При проблеми и въпроси свързани с предостявяне на търговски отстъпки, прилагане на фирмени политики, програми, практики и механизми, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни услуги , моля обръщайте се към клиентския център на Брикел” ЕАД находящ се в сградата на хотел „Брикел”.

4. Уведомяваме Ви още, че съгласно разпоредбата на чл.140 от Закона за енергетиката, дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва чрез:

- средства за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция,

- средства за дялово разпределение за отопление - индивидуални разпределители и

- средства за дялово разпределение за битово горещо водоснабдяване - общ водомер и индивидуални водомери за топла вода.

Според разпоредбите на новите алинеи 7 и 8 от същия член, при подмяна или монтиране на нови средства за измерване или разпределение те следва вече да бъдат с дистанционно отчитане.

Съгласно нормативните изисквания, средствата за дистанционно отчитане трябва да са с автономно електрозахранване и същите подлежат на задължителна периодична метрологична проверка от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда – етажна собственост, се доставят от лицето по чл. 139б или се одобряват от него за използване в сградата. Според ал.2 на чл.140, клиентите, присъединени към една абонатна станция в сграда - етажна собственост, следва да прилагат средства за дялово разпределение за отопление от един и същ модел.

В срок до 1 януари 2027г. монтираните средства за измерване при дялово разпределение, които не са с възможност за дистанционно отчитане, следва да се преустроят така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

Споделяме становището на КЕВР и считаме, че спазването на горепосочените правила ще доведе до оптимизиране на процеса по разглеждане на жалбите, предвид на което приканваме всички свои абонати да следват посочения ред.

                                                           Янилин Павлов

                                                           Изпълнителен директор на „Брикел” ЕАД

30.12.2020


Прилагане на активен, гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово положение.

Всички клиенти на Брикел ЕАД плащат ползваната топлинна енергия по отчетена реална месечна консумация.

С цел да се избегнат недоразумения при получаване на месечните сметки, „Брикел” ЕАД уведомява своите клиенти, че през настоящия отоплителен сезон са отчетени по-ниски средно-дневни температури спрямо същия период на миналата година.

Предвид въведената извънредна ситуация въведена от МЗ и наложените противоепидемични мерки с увеличен престой по домовете – работи се от вкъщи, училища са онлайн, детстките градини не работят Ви предупреждававе, че е нормално да получите по-големи сметки съпоставени със същия период на миналата година.

         “Брикел” ЕАД  напомня на своите клиенти, неизплатили в срок сметката за топлоенергия се изпраща уведомление за размера на дължимите суми, съдържащо и покана тя да бъде заплатена в указан срок .

         Справка за дължими суми може да се направи на касата за плащане.

         При невъзможност да се плати в уречения срок поради затруднено финансово положение приканваме абонатът да подаде заявление за сключване на споразумение за разсрочено плащане.

         Ако не бъде сключено споразумение за разсрочено плащане или ако сключеното споразумение не се изпълнява, се пристъпва към прекратяване на договорните отношения, спиране на топлоподаването и събиране на сумите по съдебен ред.

22.12.2020

С цел да се избегнат недоразумения при получаване на месечните сметки, „Брикел” ЕАД уведомява своите клиенти, че през настоящия отоплителен сезон са отчетени по-ниски средно-дневни температури спрямо същия период на миналата година, и Ви приканва за предприемане на допълнителни мерки във връзка с проблемите възникващи следствие на пандемията от КОВИД-19.

Във връзка с разумно ползване на топлинната енергия чрез повишаване на енергийната ефективност и по-добро качество на услугата предоставена от “Брикел” ЕАД през отоплителен сезон 2020/2021 препоръчваме ползвателите на топлинна енергия да намалят топлинните загуби до възможния минимум като за целта ви информираме за следното:

-      през деня поддържайте температура в помещенията си около 23-240С

-      през нощта поддържайте температура в помещенията си около 18-200С

-      проветрявайте сутрин и вечер за около 5- 10 мин

-      Отоплявайте само помещенията, в които пребивавате в момента – дневната през деня, спалните вечер, кухнята при необходимост.

-      Уплътнете евентуални фуги за достъп на студен въздух – под врати, стара дограма, затворени външни врати и прозорци.

-      Обезвъздушете си радиаторите при необходимост или при студени ребра на радиатора.

Промяната на поведението и спазването на прости съвети води до значително пестене на топлинна eнергия без да са необходими скъпи инвестиции.

БРИКЕЛ: отдели 2 минути, за да гласуваш за България

Тази година България може да е големият победител в европейската награда Натура 2000.

Да подкрепим каузата на Тома Белев, която в случая е кауза за България. Голяма част от екипа на Брикел вече гласува. Включи се и ти, призовават от енергийното дружество.

Когато каузата е българска, аргументирана и разумна, бизнесът може да работи с всички зелени организации. Тази година България може да е големият победител в европейската награда Натура 2000.

Остава 1 ден до крайния срок – 15 септември.

Ето и призива на г-н Белев, който ние от Брикел подкрепяме.

Това е написал като призив г-н Тома Белев
Тази година България може да е големият победител в европейската награда Натура 2000. Този процес за опазване на вековните гори почна много отдавна и доведе до забрана за сечи в над 1 000 000 декара стари гори собственост на държавата. С Агенцията по горите се карахме, съдихме, даже протестирахме срещу тях, но всички работихме за да се опазят завинаги тези стари гори. Идеята, с която започнахме доброволно преди 10 години, днес е обявена като част от Зелената сделка на съюза. Поне в опазването на вековните гори сме първопроходци. Наградата на гражданите на ЕС се връчва на дейността събрала най-много гласове. За сега сме сред първите три, но не сме първи, за това моля отделете 2 минути за да подкрепите българският проект на следния линк.

https://natura2000award-application.eu/finalist/4291

Гласът ви се отчита, след като потвърдите съобщението в електронната си поща.

Уважаеми абонати, 

       Уведомяваме Ви, че от вторник, 28 април 2020 г., Топлофикация към “Брикел” ЕАД започва спиране на топлоподаването в града, тъй като са налице изискванията от Общите условия за продажба на топлинна енергия и на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. Според прогнозата на НИМХ се очаква трайно затопляне на времето.

23.04.2020                                                   от Ръководството на Брикел ЕАД

Уважаеми абонати, 

       Уведомяваме Ви, че от понеделник, 1 Април 2019г. Топлофикация към “Брикел” ЕАД започва спиране на топлоподаването в града, тъй като са налице изискванията от Общите условия за продажба на топлинна енергия и на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. Според прогнозата на НИМХ се очаква трайно затопляне на времето.

20.03.2019                                                   от Ръководството на Брикел ЕАД

„Брикел” ЕАД уведомява своите абонати, че поради извършване на авариен ремонт временно спира топлоподаването на следните адреси: блок №10, ,,Районен съд”, ,,Търговски център”.