26.10.2021г.

Преминаване към пълен дистанционен отчет:

Уважаеми клиенти,

За пореден път Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбата на чл.140 от Закона за енергетиката, дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва чрез:

- средства за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция,

- средства за дялово разпределение за отопление - индивидуални разпределители и

- средства за дялово разпределение за битово горещо водоснабдяване - общ водомер и индивидуални водомери за топла вода.

Според разпоредбите на новите /от 12.03.2021г./ алинеи 7 и 8 от същия член, при подмяна или монтиране на нови средства за измерване или разпределение, същите следва вече да бъдат с дистанционно отчитане.

Съгласно нормативните изисквания, средствата за дистанционно отчитане трябва да са с автономно електрозахранване и подлежат на задължителна периодична метрологична проверка от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Индивидуалните водомери за топла вода с дистанционно отчитане в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда – етажна собственост, се доставят от лицето по чл. 139б или се одобряват от него за използване в сградата. Според ал.2 на чл.140, клиентите, присъединени към една абонатна станция в сграда - етажна собственост, следва да прилагат средства за дялово разпределение за отопление от един и същ модел.

В срок до 1 януари 2027г. всички средства за измерване и за дялово разпределение, които не са с възможност за дистанционно отчитане, следва да се преустроят така, че да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, или се заменят със средства с дистанционно отчитане.

„Брикел“ ЕАД възнамерява след края на отоплителен сезон 2021/2022г. ще да започне кампания по подмяна на уредите за дялово разпределение с такива с дистанционен отчет. Подмяната им следва да приключи до началото на отоплителен сезон 2022/2023г. Индивидуалните клиенти ще преминат към дистанционен отчет по график в срок до 31.12.2026г.

Отговорни лица за преминаване към пълен дистанционен отчет са инж.Георги Митев - Главен инженер и Георги Георгиев - Ръководител звено „Топлофикация“ към дружеството.