ОБЩИ ДАННИ ЗА “ТОПЛОФИКАЦИЯ” – БРИКЕЛ ЕАД

ГР. ГЪЛЪБОВО (към 21.12.2015 г.)

Топлофикацията към “Брикел” ЕАД е изградена през 1989 г.

и влиза в експлоатация през 1990 г. с 24 Абонатни станции и инсталирана мощност 30 МWh.


Към декември 2015 г. в експлоатация  са 1176 броя Абонатни станции, като:

- за частни абонати  – 1102 бр.
- за стопански предприятия и фирми – 55 бр.
- за бюджетни предприятия – 19 бр.

Дължина на топлофикационното трасе е 19 400 метра.